Klachten

Elke kinderopvangorganisatie moet over een klachtenregeling beschikken die aan de wettelijke eisen voldoet. In de regeling moeten de stappen beschreven staan die ouders/verzorgers, indien zij een klacht hebben, moeten volgen om gehoord te worden. Alle kinderopvangorganisaties moeten verplicht aangesloten zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als ouders/verzorgers een klacht hebben en er met 't Molentje niet in slagen om er samen uit te komen dan kunnen zij een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders/verzorgers kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • de kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht
  • de ouders/verzorgers en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht
  • de kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders/verzorgers meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders/verzorgers kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders/verzorgers bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.
Ouders/verzorgers kunnen een klacht indienen op de website:

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/