Contact ouders

Wij willen dat de ouders en groepsleiding voldoende met elkaar communiceren. Daarom zijn er verschillende gelegenheden voor u en voor 't Molentje om met elkaar in contact te komen.

Dag van het kind wordt bijgehouden via Bitcare

Voorheen werd de dag van het kind bijgehouden door middel van een schrift. Alles werd opgeschreven en aan het eind van de dag deed de pedagogisch medewerker mondeling de overdracht aan de ouder. Wij maken gebruik van de software 'Bitcare'. Op elke groep is er een IPad aanwezig en via de app Bitcare wordt bijgehouden wat het kindje heeft gegeten, of hij/zij heeft geslapen, welke activiteiten er worden gedaan etc. Alles wat de pedagogisch medewerkers invoeren, kunnen de ouders meteen door middel van de app 'Bitcare voor ouders' zien. Ook kunnen er foto's worden gestuurd en als ouders wat zijn vergeten door te geven, kunnen zij via de app nog een even een berichtje sturen. Ouders kunnen dus elk moment van de dag even kijken hoe het gaat en zorgeloos verder werken.

Breng- en haalmomenten

Tijdens het brengen van uw kind vindt er een kort gesprekje plaats hoe het gaat en of er nog bijzonderheden zijn. Tijdens de haalmomenten van de kinderen bestaat de mogelijkheid voor u als ouder om de dagelijkse gebeurtenissen met de pedagogisch medewerkers door te nemen. In de overdracht zal kort en bondig besproken worden wat uw kind die dag heeft gedaan, hoe het is gegaan en eventuele bijzonderheden worden genoemd.

Observaties

Binnen het kinderdagverblijf wordt het welbevinden van kinderen gevolgd en wordt er gekeken of de kinderen zich bij 't Molentje prettig en op hun gemak voelen. Alle kinderen tussen 0 en 4 jaar worden jaarlijks door de groepsleiding geobserveerd. Na de observatie wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek waarin de ontwikkeling van uw kind besproken wordt. Bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd, geven wij alle observaties mee. De observaties kunnen door de leerkracht van de basisschool worden opgevraagd ter inzage. Het is in het belang van het kind om hieraan gehoor te geven.

Oudercommissie

Bij kinderdagverblijf 't Molentje is een oudercommissie opgericht. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders. Het doel van de oudercommissie is, in samenwerking met de leiding en het team, de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en te adviseren ten aanzien van kwaliteit. Zij voert overleg met de directie en is aanspreekpunt voor ouders bij klachten. Daarnaast draagt de oudercommissie bij aan een goede en heldere informatievoorziening aan de ouders en is zij een klankbord voor leiding en team van 't Molentje. De oudercommissie ondersteunt het team bij diverse activiteiten.

oudercommissie@kinderopvangmolentje.nl